ගුවන්තොටුපල (පුද් ) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - දික්වැල්ල

Posted by Production Recruitment Company MEMBER
28 days

Job location
Matara
Company / Employer
Production Recruitment Company
Job type
Full Time
Industry
Logistics & Transportation
Business Function
Operations
Salary (per month)
Rs 34,000 - 36,000
Maximum age
35
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) කේටරින් අoශයේ පැකින් , බෙල්ට් , හවුස් කීපින්ග් , ලොන්ඩ්‍රි අoශයන්ට

* වයස 18 - 35
* පැය 12 සේවා මුර ක්‍රමයට
* මසකට 36000/- දක්වා වැටුප් ගෙවීම්
* ආහාර , නවාතැන් සැපයේ.
* යහළුවන් , කණ්ඩායම් වශයෙන් බදවා ගැනේ

වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට විමසන්න.