ගස්ලබු පැල - Papaya plants

For sale by Asanka Perera Agro Farm MEMBER 8 Oct 2:30 pmDankotuwa, Puttalam

Rs 100

Negotiable


ගස්ලබු පැල - Papaya plants

ගස්ලබු වගාවක් ආරම්භ කර ඔබත් ඉහල ආදායමක් ලබා ගන්න...

පැලයක් රු.100යි

මාස 6කින් පසුව ලක්ෂ 2ක ආදායමක් ලබා ගත හැකිය

ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට පැමිණ සිටුවා දෙනු ලැබේ..
ඔබේ අස්වැන්න අප විසින් මිල දී ගනු ද ලැබේ.
කිලෝ 1ක් රු.50කට ආපසු මිලදී ගනු ලැබේ.

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න...

නො 351/1
පල්ලිය පටුමග
දන්කොටුව

Report this ad

Contact

  • 0767194244
  • 0766486692

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Asanka Perera Agro Farm

Best Products for You


Share this ad

Promote this ad

More ads from Asanka Perera Agro Farm