ග්‍රී පාලි පාසලට ආසන්නව නිවස විකිණීම

Posted on 28 Jun 4:31 pm, Horana, Kalutara
Rs 8,500,000
Address:
හොරණ මතුගම පාර ,වෑවල ,හොරණ
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,400.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Description
Lion Brokers Horana
MEMBER
Member since November 2016
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Ajith Phuspa Kumara Amarasingha
0719252452