ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ශිල්පි - හොරණ..

Posted by Sell Fast | Horana | Star Ad Creation VERIFIED
3 days

Job location
Kalutara
Company / Employer
ගෝල් ප්‍රින්ටර්ස් පුද්ගලික සමාගම
Job type
Full Time
Industry
Others
Business Function
Creative, Design & Architecture
Required experience (years)
2

About the role

ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ශිල්පි
==============
ඕෆ්සෙට්, ඩිජිටල්, ලේසර් මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා නිර්මාණශිලීව සැකසීම
Illustrator, In-Design, Word, Photoshop, Autocad හැකියාව
වසර 2ක අවම සේවා පළපුරුද්ද සහිත විය යුතුය.

අයදුම්කරුවන් තමන් විසින් සකසන ලද ඉල්ලුම්පත්‍රය ඡායාරූපයක් සමඟ යොමු කරන්න.

අධ්‍යක්ෂ,
ගෝල් ප්‍රින්ටර්ස් පුද්ගලික සමාගම,
අංක 41,
සුදේරිස් සිල්වා මාවත,
හොරණ.