ගෝමේද Hessonite Garnet Gemstone

For sale by sajith 17 Sep 10:54 pmPelmadulla, Ratnapura

Rs 1,200


Hessonite Garnet Gemstone
Contact for more details.

ග්‍රහ අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් ලබාගැනිම සදහා විමසන්න.

Contact for more stones.
Any kind of Natural Gemstones available.
Certificates can be issued on request.
Money back guarantee for all our products.

Island wide doorstep delivery available.
Authorized By the Gem & Jewellery Authority of Sri Lanka

Text or Call Please !
Thank you very much !


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0716164185

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads