ගොඩනැගිල්ලක් සමග අංග සම්පුර්ණ කාමර 8ක් විකිනීමට ඇත -කැලණිය

Posted on 05 May 12:56 pm, Kelaniya, Gampaha
Rs 10,500,000
Property type:
Address:
පට්ටිවිල, කැලණිය
Size:
20,000 sqft
Description
For sale by
Harshana
Promote this ad
Contact Harshana
0765314962