ගම්පහ - උඩුගම්පලින් නිවසක් ( දේපළ අංකය 36 937 )

Posted on 24 Jul 12:29 pm, Gampaha, Gampaha
Rs 4,200,000
Negotiable
Address:
Gampaha
Beds:
3
Baths:
1
House size:
850.0 sqft
Land size:
8.0 perches
Description
ගාල්ලෙ ඉඩකඩම්
MEMBER
Member since January 2021
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Ulpatha Lanka (Pvt) Ltd
0716921545
0761596826