ගම්පහ Home Movers Lorry Hire

For sale by TRUCK N MOVERS MEMBER 8 Apr 9:55 amRagama, Gampaha

Rs 2,000

බඩී ලොරි රථයේ සිට අඩි 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 දක්වා ලොරි රථ හයර් කිරීම. සේවකයන් සැපයීම. කාර්යාල නිවාස වෙනත් ස්ථාන වලට ගෙනයාමේ සේවය. ගෘහ භාණ්ඩ ගලවා සවිකිරීම - නියමිත ස්ථානවල තබාදීම, භාණ්ඩ ඇසුරුම් / පැකින් සේවා

6feet to 20feet ANY SIZE OF LORRIES FOR HIRE
HOUSE / ANNEX / ROOM / OFFICE / FACTORY / SHOP MOVERS
WORKERS / MOVERS / LABOURS – AVAILABLE.
ANY KIND OF FURNITURE REMOVING - REFIXING – ARRANGING.
PACKING - UNPACKING - DELIVERY / TRANSPORT / HIRING / TAXI TRUCKS
*********************************************
Download the APP: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truckandtaxi.lk
www.truckandtaxi.lk/
http://www.lorryforhire.lk/
http://www.truckandmovers.lk/
http://housemovers.lk/
http://www.officemovers.lk/
http://www.kandymovers.lk/
https://www.facebook.com/lorryforhire/
https://www.facebook.com/truckNmovers/


Service type:
Commercial Vehicle Rentals
Report this ad

Contact

  • 0702345676

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
TRUCK N MOVERS

Lorry hiring servisesShare this ad
Promote this ad

More ads from TRUCK N MOVERS