ගෙවාගෙන යන්න ඉඩමක් ගන්න - කඩුවෙල

Posted on 17 Jun 6:03 pm, Kaduwela, Colombo

Rs 180,000 per perch
Address:
බෝමීරිය පාර කඩුවෙල
Land type:
Residential
Land size:
8.9 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0713489489