ගෝල්ඩි ෆිශ් පැටවුන් විකිනීමට

For sale by Darshana Sandamal Herath 19 Feb 7:25 pmWariyapola, Kurunegala

Rs 100

සියලුම වර්ගවල කාර්ප් හා ගෝල්ඩිෆිශ් පැටවුන් විකිනීමට අැත...වාරියපොල


Type of animal:
Fish
Report this ad

Contact

  • 0786776424
  • 0757480899

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads