(ගඩොල්) (Gadol) රු. 21/- රු.12/-

For sale by Indika 2 Jan 5:28 pmHomagama, Colombo

Rs 21

සාම්පල් සඳහා විමසන්න
*** උසස් තත්වයේ ගඩොල් අඩුම මිලට****
ඔබගේ සියලුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතා සඳහා.
Size - 9 x 6 x 3 = 21/-
Size - 2 x 4 x 9 = 12/-

ඉදිකිරීම් ස්ථානයටම ප්‍රවාහනය
සාම්පල් සඳහා විමසන්න
සාම්පල් සදහා විමසන්න.
****** ම්ල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක. ******


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0717494730
  • 0789934695

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safeShare this ad
Promote this ad

Similar ads