ගබඩා සහායක - සේදවත්ත

Posted by Softlogic Holdings PLC MEMBER
39 days

Job location
Colombo
Company / Employer
Softlogic GLOMARK | Softlogic Supermarket Pvt. Ltd
Job type
Full Time
Industry
Wholesale & Retail
Business Function
Operations
Role / Designation
Warehouse Assistant
Maximum age
30
Gender preference
Male
Application deadline
2019-04-30
Required experience (years)
0

About the role

සීග්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන සොෆ්ට්ලොජික් සුපර්මාර්කට් ජාලයේ ගබඩා සංකීර්ණයේ සේවයට එක් වීමට ඔබට අගනා අවස්ථාවක්..

# තනතුර : ගබඩා සහායක - සේදවත්ත
=========================

# සුදුසුකම් :

~ වයස අවුරුදු 20 - 30 ත් අතර

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ සඳහා;

~ දිනයන් : අප්‍රේල් මස 11 වන දින සිට සතියේ සෑම සිනකම ( 12 සහ 15 දිනයන් හැර )
~ ස්ථානය : අංක. 70, සේදවත්ත පාර, සේදවත්ත.
[ Lanka Ashok Leyland සහ Asian Container Yard අසල ]

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.