ගබඩා සහායක - පිළියන්දල

Posted by ODEL PLC Careers MEMBER
55 days

Job location
Colombo
Company / Employer
Cotton Collection
Job type
Full Time
Industry
Wholesale & Retail
Business Function
Operations
Maximum age
35
Gender preference
Male
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර :ගබඩා සහායක -බොරලැස්ගමුව
===========================
අපගේ ගබඩා සංකීර්ණය සඳහා එක්වීමට ඔබට අනගි අවස්ථාවක්

# සුදුසුකම් :

ඔබ සුහද ආකල්ප සහිත, වයස අවුරුදු 18-35ත් අතර, ක්‍රියාශීලි, බොරලැස්ගමුව හෝ ආසන්න ප්‍රදේශයක පදිංචි පිරිමි අයෙක් නම් මේ අවස්ථාව ඔබටයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සතියේ දිනවල පෙ.ව 9.00- ප .ව 3.00 ත් අතර කාලය තුල පහත ලිපිනයට පැමිණෙන්න.

ODEL Warehouse,
අංක 168,
මාලිනි බුලත්සිංහල මාවත,
බොරලැස්ගමුව.

වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න


More ads from ODEL PLC Careers