ගැහැණු ළමුන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් (Rooms)- මහරගම

Posted on 17 Aug 5:03 pm, Maharagama, Colombo
Rs 8,500 /month
Property type:
Address:
මහරගම.
Beds:
2
Baths:
1

Features

Private entrance

Description
For rent by
Ruwindi Perera
Promote this ad
Contact Ruwindi Perera
0702725325
0773460964