ගාලු පාරට මුහුණලා පර්චස් 121 ඉඩම විකිණීමට

Posted on 14 Sep 10:48 am, Wadduwa, Kalutara
Rs 650,000 per perch
Negotiable
Address:
galle road pothupitiya wadduwa
Land type:
Commercial
Land size:
121.0 perches
Description
For sale by
Dias Gunawardane
Promote this ad
Contact Dias Gunawardane
0761853750
0781042300