ගාල්ල බටගන්විල ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Svsh Sameera 31 May 2:05 pmGalle, Galle

Rs 400,000 per perch

ගාල්ල බටගන්විල වේවැල්වල පාරේ, රිච්මන්ඩ් මහින්ද සංඝමිත්ත පාසැල් සීමාවේ පිහිටි පර්චස් 9.8 ක බිම් කොටසක් විකිණීමට තිබේ.
නිරවුල් ඔප්පු, සියලු සැලසුම්(Plan) අනුමතයි.
පර්චස් එක රු. 400,000 කි.
අමතන්න - හසිත්


Land type:
Residential
Land size:
9.8 perches
Report this ad

Contact

  • 0777390876

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads