එකපෙළට හතර ගේම් එක.

For sale by Carnival Suppliers Sri Lanka MEMBER 3 Sep 11:08 amKelaniya, Gampaha

Rs 19,990


එකපෙළට හතර ගේම් එක.
පේළියට හතර ගේම් එක.
ක්‍රීඩකයන් දෙන්නයි .
උඩට පහළට දිගට හෝ හරහට තමන්ගේ පාට ඉත්තො හතර සෙට් කර ගත්තොත් දිනුම්.
ලොකු කුඩා කාටත් ඕන වෙලාවක
ඕන තැනක සෙල්ලම් කිරීමට පුළුවන් .
සරල බුද්ධ්ය වර්ධනය වන ගේම් එකක් . ඒ වගේම ඉක්මන්. එක ගේම් එකට විනාඩි පහක් වත් යන් නෑ.
ඔබේ ගෙදරට / පාසලට / කාර්යාලයට / හෝටලයට හෝ ඕනම විනෝද වන අවස්ථාවකට සුදුසුයි.
ගන්න කලින් සෙල්ලම් කරල බලන්න පුළුවන් .
පිට රට වල මේ ගේම් එක හරි ජනප්‍රියයි..

FOUR IN A RAW.
BEST BOARD GAME EVER FOR EVERY AGE!!
1.2 X 1.1 METER OVER SIZE GAME.
SIMPLE / FUN / EASY / AGES 5+
RED AND YELLOW PLASTIC CHIPS.
BRAND NEW COME IN THE BOX.
Board:plywood, Leg:pine wood
Round chips:plastic dia 14.4cm
Connect Four / Four in a raw game is a two-player game.
Check website for video http://carnivalsupplierssrilanka.com
Players first choose a colour and then take turns dropping coloured discs from the top into a seven-column, six-row vertically suspended grid.
First to get 4 discs in a row either vertically, horizontally, or diagonally wins.
It's simple, fast, and fun Game.
This fun and challenging game is easy to learn and will aid children's development of turn taking, problem solving, matching and concentration.
Check this Video https://www.youtube.com/watch?v=ykvcRzg1foQ


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0718347605
  • 0714913737

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Carnival Suppliers Sri Lanka

WELCOME TO CARNIVAL SUPPLIERS SRI LANKA


Share this ad

Promote this ad