දුනගහ නගරාසන්නයෙන් නිවසක්

Posted on 11 Jul 2:38 pm, Divulapitiya, Gampaha

Rs 6,000,000
Negotiable
Address:
මිනුවන්ගොඩ පාර, දුනගහ.
Beds:
4
Baths:
1
House size:
1,000.0 sqft
Land size:
20.0 perches
Description
Sell fast | දූනගහ l සරත්චන්ද්‍ර ඒජන්සීස්
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Sell fast | දූනගහ l සරත්චන්ද්‍ර ඒජන්සීස්
0762274114