දන්ත කාර්මික

Posted by Sell Fast | කුලියාපිටිය දැන්වීම් ආයතනය MEMBER10 Dec 9:58 amKuliyapitiya, Kurunegala


# තනතුර - දන්ත කාර්මික l Dental Technician
==================================

කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි දත් බඳින් ස්ථානයක සේවය සඳහා පළපුරුදු දන්ත කාර්මික ශිල්පියෙකු අවශ්‍යකර තිබේ.
- වැටුප් සාකච්චා කරගත හැක.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට : Click to apply : මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Medical / Biotech
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Sell Fast | Kuliyapitiya to apply

0719086014

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page


Share this ad
Promote this ad