දම්රෝ පොල් ගාන මැෂිම

For sale by Owner 13 Sep 3:16 pmRambukkana, Kegalle

Rs 5,200


විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරන දම්රෝ පොල් ගාන මැෂිම ඉක්මනින් විකිනීමට!
වරක් දෙවරක් පමණක් පාවිච්චි කර ඇති නිසා අලුත්ම තත්වයෙන් ඇත.
______________________________________________________
Coconut scraper machine (DAMRO)
Used only two three time
In original condition
Quick sale!


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0757380869

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad