දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට අතුරුගිරිය

Posted on 14 Jan 10:49 am, Athurugiriya, Colombo
Rs 15,000,000
Negotiable
Address:
Millennium City, Athurugiriya
Beds:
3
Baths:
3
House size:
1,600.0 sqft
Land size:
7.0 perches
Description
Siyaka Land Sale
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Sarath
0759017360
0777217360