දෙබත්ගම කෑගල්ල මර්ගයට නුදුරු ඉඩමක්

For sale by Harshanika 2 Oct 10:22 amKegalle, Kegalle

Rs 2,800,000 total price


කෑගල්ල, කෙසෙල්වත්ත පොල් සහිත වගා කල ඉඩම වහාම විකිනීමට ඇත. කෑගල්ල - දෙබත්ගම මාර්ගයට අසන්නව, යොජිත ගම්පල- කොළඹ මාර්ගයට මීටර් 70 යි. ජලය, විදුලිය ඇත. පිරිසිදු ඔප්පු(plan) සහිතයි.ලක්ෂ 28 යි.


Address:
කෑගල්ල, කෙසෙල්වත්ත
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential
Land size:
1.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0719972993

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads