ඩෙන්ඩ්‍රරොබියම් seedlings

For sale by Garden Flower Nursery MEMBER 4 Dec 6:53 amJa-Ela, Gampaha

Rs 120

තායිලන්තයෙන් ආනයනය කරන ලද ඩෙන්ඩ්‍රරොබියම් අගල් 6' -10' ප්‍රමාණයෙන් පැල තොග හා සිල්ලර වශයෙන් විකිනිමට තිබේ. අපගෙන් පැල ලබාගන්නා අයගේ පැල අප ආයතනය විසින් නැවත මිලදී ගනු ලැබේ. පැල අලෙවියෙන් පසු අප ආයතනය ඔබගේ තවානට පැමිණ සියලුම උපදෙස් ලබාදෙනු ලැබේ .

මිල ගනන්

පැල 1000 ට වැඩි රු. 120
500- 1000 රු. 125
100 - 500 රු. 130
50- 100 රු 140
50 ට අඩු රු. 150

සියලුම පැල පදුරු සහිත අංකුර 3ක් හෝ ඊට වැඩිවේ.


Report this ad

Contact

  • 0773824574
  • 0718588394

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Garden Flower Nursery

Lanka's Best Garden servicesShare this ad
Promote this ad