ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ඕකිඩ්

For sale by sahan 13 Oct 9:44 pmIbbagamuwa, Kurunegala

Rs 125

ආනයනික ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ඕකිඩ් පැල විකිනීමට 125/=
උස 6" 8"
Net pot වල දමා මුල් අද්දවා ඇත


Report this ad

Contact

  • 0702903494

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads