බුචර් - සයිප්‍රස්

Posted by Ruwan lanka Travels MEMBER14 Feb 6:31 pmKelaniya, Gampaha

බුචර් - සයිප්‍රස්
---------------
# ප්‍රතිලාභ
~ මූලික වැටුප: යුරෝ 1050
~ වැඩ කරන වේලාවන්: - දිනකට පැය 08/සතියට දින 05
~ ආහාර පාන සහ නවාතැන් ආයතන හිමිකරු සපයා දේ
~ ප්‍රවාහන පහසුකම් - ආයතන හිමිකරු සපයා දේ
~ වෛද්‍ය රක්ෂණය: - ආයතන හිමිකරු සපයා දේ
~ අතිකාල සේවය - සපයා දේ.
~ වාර්ෂික නිවාඩු: - දින 21 ය
~ වසර 02 ක පළපුරුද්ද අවශ්‍ය වේ.

# අවශ්‍යතා
~ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම - සාමාන්‍ය මට්ටමේ තිබිය යුතුය.
~ හොද සෞඛ්‍යය තත්වයක් තිබිය යුතුය.
~ අනෙකුත් සියලුම නියමයන් සහ කොන්දේසි සයිප්‍රස් කම්කරු නීතියට අනුව වේ.
...........................................
රුවන් ලංකා ට්‍රවලස් අයතනය
222/E නුවර පාර,
දළුගම
කැලණිය.
කැළණි විශ්වවිද්‍යාලය අසල
ලියාපදිංචි අංකය : 2947


Salary:
Rs 210,000 per month
Industry:
General Labour
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

 Application deadline: 29 Feb 2020
Call Ruwan lanka travels to apply

0710900600

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

 Application deadline: 29 Feb 2020
Visit member's page
Ruwan lanka Travels

Best Jobs for You


Share this ad

Promote this ad