බස් පාරට මුහනලා ව්‍යපාරික ස්ථානයක් විකිනීමට​

Posted on 24 Apr 10:04 pm, Negombo, Gampaha
Rs 32,500,000
Negotiable
Property type:
Address:
DALUWAKOTUWA, NEGOMBO
Size:
3,500 sqft
Description
Fernando Homes
MEMBER
Member since June 2018
Visit member's shop
Promote this ad
Contact FERNANDO HOMES
0717386919
0769776697
0718519540
0779609107