බර වාහන මෝටර් කාර්මික - වනවාසල

Posted by Ideal Group. MEMBER
26 days

Job location
Gampaha
Company / Employer
IDEAL Group
Job type
Full Time
Industry
Automobiles
Business Function
Research & Technical
Maximum age
55
Required experience (years)
3

About the role

අයිඩියල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ රැකියා පුරප්පාඩු පිරවීම සම්බන්දවයි.

# තනතුර : බර වාහන මෝටර් කාර්මික (Automobile) - වනවාසල, කැලණිය සේවා ස්ථානය
============================================================

# සුදුසුකම් :

~ වයස අවුරුදු 55 ට අඩු
~ අදාළ ක්‍ෂේත්‍රයේ වසර 03 ක් හෝ ඊට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති
~ කැලණිය ප්‍රදේශය අවට පදිංචි

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.