බණ්ඩාරගම රයිගම අංග සම්පූර්ණ නිවසක්

Posted on 16 Sep 5:43 pm, Bandaragama, Kalutara
Rs 4,150,000
Negotiable
Address:
බණ්ඩාරගම රයිගම
Beds:
3
Baths:
1
House size:
850.0 sqft
Land size:
7.0 perches
Description
Jayakusum Investment PVT LTD
MEMBER
Member since November 2020
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Jayakusum Investment
0772729027