බ්ම් කොටස් කීපයක් ව්කිනීමට තිබේ - කොස්ගම

For sale by Guardian Lands (Pvt) Ltd MEMBER 9 Nov 7:39 pmAvissawella, Colombo

Rs 2,200,000 per perch


කොස්ගම නගරයෙන් සියලු පහසුකම් සහිත අගනා බිම් කොටස් විකිණීමට


Address:
කොස්ගම
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0704505519

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Guardian Lands (Pvt) Ltd

For a Better Life


Share this ad

Promote this ad

More ads from Guardian Lands (Pvt) Ltd