බලු පැටියකු අවශ්‍යයි

Wanted by Gayan Siva 18 Sep 11:58 amPiliyandala, Colombo


කුඩා වර්ගයේ බලු පැටියකු නොමිලේ ලබාදීමට හැකියාව ඇති අයකු අමතන්න....

Report this ad

Contact

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Promote this ad

Similar ads