බිස්නස් එක ලේසියෙන්ම කරනගන්න Mobile app එකකට අදම මාරුවෙන්න

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER 6 Sep 1:24 amKotte, Colombo


බිස්නස් එක ලේසියෙන්ම කරනගන්න Mobile app එකකට අදම මාරුවෙන්න

ඔබගේ ව්‍යාපාරයට මොබයිල් ඇප් එකක් සාදා ගැනීමට අපට කතාකරන්න...

ඔබගේ අවශ්‍යයතාවයට ගැලපෙන ආකාරයටම සහ පහසු මිලකට Android හා iOS apps

-NOVA TECH ZONE-
solutions beyond the ultimate...

visit us
http://novatechzone.com/

Getting a mobile friendly app for your business

We are a experienced software developing company with hundreds of solutions for your business.
We develop android and iOS application according to your requirements.

We just don't build apps, we build your business

No matter your business is...
Online shop
Fashion shop
Curie service
Delivery business
Taxi service
Educational service
Hospital service
Restaurant etc...

The way you do your business is the way we develop app for your business.


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

  • 0115812710
  • 0776485039
  • 0714126559

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads