බිම් කොටසක් - ඇහැලියගොඩ තොරණගොඩ

Posted on 18 Sep 12:59 am, Eheliyagoda, Ratnapura
Rs 135,000 per perch
Negotiable
Address:
ඇහැලියගොඩ තොරණගොඩ
Land type:
Residential
Land size:
11.0 perches
Description
Sewwandi Properties
MEMBER
Member since July 2021
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Dilan Madhusanka
0713038560
0776268859
0714174606