බිම් කොටස් විකිණීමට - කොට්ටාව

Posted on 02 Aug 11:41 am, Kottawa, Colombo

Rs 895,000 per perch
Address:
කොට්ටාව - අමුඇටමුල්ල පාර
Land type:
Residential
Land size:
6.15 perches
Description
Proud Lands
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Proud Lands
0706630630