බෙල්ට් අoශ සේවකයින් - කටුනායක

Posted by Shihashakthi Pvt Ltd MEMBER
11 days

Job location
Gampaha
Company / Employer
Sihashakthi Pvt Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Others
Business Function
Others
Role / Designation
කේටරින් බෙල්ට් අoශ සේවකයින්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 35,000 - 40,000
Total vacancies
25
Maximum age
50
Gender preference
Male
Required experience (years)
0

About the role

කටුනායක ගුවන්තොටුපල ( පුද් ) අoශයේ කේටරින් බෙල්ට් (Washing) අoශයට

* වයස 18 - 50 අතර ( පිරිමි )
* සේවා මුරයකට 1127 /-
* වැටුප 35000 - 40000 අතර
* පැය 12 සේවා මුර ක්‍රමයට
* වැඩ කරන කාලය තුල ආහාර නොමිලේ
* සුරක්ෂිත නවාතැන් පහසුකම් සහන මිලට
* Epf / Etf දීමනා සහිතයි.
* දවස් 30 ම වැඩ කිරීමේ හැකියාව (part time කල හැක.
* යහළුවන් / කණ්ඩායම් බදවා ගැනේ.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය :-
ඔබ මේ සදහා නිවැරදිම පුද්ගලයානම් අයදුම් කිරීම සදහා APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.