බැංකු ලිපිකරු - පොලොන්නරුව

Posted by ikman Ads
3 days

Job location
Polonnaruwa
Company / Employer
Private Poster
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Banking & Financial Services
Business Function
Accounting & Finance
Role / Designation
Clerk
Salary (per month)
Rs 0 - 35,000
Total vacancies
32
Maximum age
35
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර: බැංකු ලිපිකරු

* දිවයිනේ ප්‍රසිද්ද වාණිජ බැංකු ශාබා කිහිපයක සදහා ස්ථිර සේවයට අයදුම්පත් දැන් කැදවේ

# සුදුසුකම්:

* පොලොන්නරුව / මෙදිරිගිරිය / ලංකාපුර / හිඟුරක්ගොඩ / දිඹුලාගල / තමන්ගඩුව / ඇලහෙර ප්‍රදේශය අවටින් විශේෂයි
* වයස 18 - 35 අතර විය යුතුය
* පිරිමි සහ ගැහැණු දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කළ හැකිය
* අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සිංහල සමතුන් සඳහා අයදුම් කළ හැකිය
* ෆීල්ඩ් නොමැත
* පළපුරුද්ද අනවශ්‍යයි
* මෑන් පවර් නොවේ

# ප්‍රතිලාභ:

* පුහුණු කාලය තුලද රු.35,000/= දක්වා වැටුප් ලබාදේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය:

* ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට CLICK TO APPLY මත ක්ලික් කරන්න