බැංකු ලිපිකරු - ගාල්ල

Posted by ikman Ads
18 days

Job location
Galle
Company / Employer
Private Poster
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Banking & Financial Services
Business Function
Accounting & Finance
Role / Designation
Clerk
Salary (per month)
Rs 0 - 35,000
Maximum age
35
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර: බැංකු ලිපිකරු

* දිවයිනේ ප්‍රසිද්ද බැංකු (පුද්) ශාබා කිහිපයක ඇබැර්තු සදහා ස්ථිර සේවයට බදවා ගැනේ

# ස්ථානය : අම්බලන්ගොඩ , හික්කඩුව , බලපිටිය , කරන්දෙණිය , බද්දේගම , හබරාදුව , අක්මීමන , යක්කලමුල්ල , නාගොඩ , නෙළුම , තවලම , ඇල්පිටිය , බෙන්තොට , බෝපේ , පොද්දල යන ශාබා සදහා දිවයිනේ ප්‍රසිද්ද බැංකු (පුද්) ශාබා කිහිපයක ඇබැර්තු සදහා අයදුම්පත් කැදවේ

# සුදුසුකම්:

* වයස 18 - 35 අතර විය යුතුය
* පිරිමි සහ ගැහැණු දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කළ හැකිය
* පළපුරුද්දක් ඇති පුහුණු අයට ද නුපුහුණු අයටද අයදුම් කළ හැකිය
* අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සිංහල සමතුන් සඳහා අයදුම් කළ හැකිය

# ප්‍රතිලාභ:

* පුහුණු කාලය තුලද රු.35,000/= දක්වා වැටුප් ලබාදේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය:

* ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට CLICK TO APPLY මත ක්ලික් කරන්න