අයකැමි - කොළඹ 07

Posted by Softlogic Holdings PLC MEMBER
29 days

Job location
Colombo
Company / Employer
Softlogic Holdings PLC
Job type
Full Time
Industry
Others
Business Function
Others
Role / Designation
අයකැමි
Application deadline
2018-05-12
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර :අයකැමි
==================

මිගමුව,ජ ඇල, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ, කඩවත, නුගේගොඩ, තලවතුගොඩ, මහරගම, කළුබෝවිල, ගල්කිස්ස, මොරටුව, කොටහේන, කොළඹ 07

# ප්‍රතිලාභ :
~ ස්ථිර රැකියාවක්
~ වැටුප් සහ කොමිස් මුදල්
~ සේවක අර්ථ සාධක
~ පවුලේ සැමට රක්ෂණාවරණ
~ බෝනස්
~ මරණාධාර
~ දේශීය විදේශීය පුහුණු
~ දේශීය විදේශීය සංචාර
~ සේවක වට්ටම්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

උදෑසන 9ත් සවස 5ත් අතර අමතන්න හෝ පැමිණ හමුවන්න

Softlogic Retail Pvt Ltd
Odel Head Office,
475/32,
Kotte Road,
Rajagiriya.