අයිස්ක්‍රීම් නිශ්පාදන අසුරුම් අංශ සේවක /සේවිකා -අම්බලන්තොට

අයිස්ක්‍රීම් නිශ්පාදන අසුරුම් අංශ සේවක /සේවිකා -අම්බලන්තොට

Posted on 13 Apr 9:25 am, Ambalantota, Hambantota
Application deadline: 13 Aug 2021
Employer:
Pj Supplies
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 35,000 - 50,000
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
0
Employer Website:
Application deadline:
2021-08-13
About the role
Promote this ad