අයිස් ක්රීම් නිෂ්පාදන අංශ සේවක සේවිකාවන්

අයිස් ක්රීම් නිෂ්පාදන අංශ සේවක සේවිකාවන්

Posted on 23 Dec 9:05 am, Matale City, Matale
Employer:
kithlanka
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 46,000 - 49,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
Employer Website:
About the role
Promote this ad
Kithlanka
MEMBER
Member since August 2018
Visit member's shop