අතුරුගිරිය සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස්

Posted on 19 Jun 5:12 pm, Athurugiriya, Colombo

Rs 697,500 per perch
Address:
අතුරුගිරිය / මැද මාවත ඉඩමක් විකිණීමට
Land type:
Residential
Land size:
7.0 perches
Description
For sale by
Dhanushka
MEMBER
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Dhanushka
0704210028
0704210030