අතුරුගිරිය නගරයට ළඟින්ම බිම් කොටස්

Posted on 16 Sep 10:54 pm, Athurugiriya, Colombo

Rs 690,000 per perch
Address:
අතුරුගිරිය නගරය ළඟින්ම,
Land type:
Residential
Land size:
6.9 perches
Description
Park Properties (pvt) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Dhanushka
0704210020
0704210030
0704210028
0704210013