අත්තනගල්ල - ඌරපොල නගරයට සමීපයෙන්ම නේවාසික බිම් කොටස්

Posted on 29 Jul 7:36 am, Nittambuwa, Gampaha

Rs 120,000 per perch
Address:
අත්තනගල්ල - ඌරපොල
Land type:
Residential
Land size:
25.0 perches
Description
For sale by
Dhanushka
MEMBER
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Dhanushka
0704210013
0704210030
0704210028
0704441111
0704210010