අර්ධ රාජ්‍ය බැංකු උකස් ලිපිකරු - කටුනායක

අර්ධ රාජ්‍ය බැංකු උකස් ලිපිකරු - කටුනායක

Posted on 16 Apr 3:22 pm, Katunayake, Gampaha
432views
Employer:
JDS Financial Institution
Job type:
Full Time
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
1
About the role
Promote this ad
Rakiya Piyasa 2 Gampaha
Rakiya Piyasa 2
MEMBER
Member since August 2020
Visit member's shop
Safety tips
  • Never share card details or OTPs, and always verify items in person before payment. ikman does not offer a delivery service. Stay vigilant!
See all safety tips