අර්ධ රාජ්‍ය බැංකු සහකාර ( උකස් අංශය) - මඩකලපුව

අර්ධ රාජ්‍ය බැංකු සහකාර ( උකස් අංශය) - මඩකලපුව

Posted on 13 Feb 1:29 pm, Batticaloa, Batticaloa
Employer:
JDS Bank
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 35,000 - 40,000
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad