අනුරාධපුර නගරයෙන් පදිංචි වන්න

Posted on 04 May 7:55 pm, Vavuniya, Vavuniya
Rs 170,000 per perch
Address:
මිහින්තලේ පාර, සාලිය මාවත, අනුරාධපුර
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Description
SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
0706281281