අනුරාධපුර අවටින් කැලෑ ඉඩමක් අවශ්‍යයි

Wanted by Nuwanthi Wijesundara 18 Sep 2:34 amAnuradhapura, Anuradhapura


අක්කර 2ක් හෝ වැඩී ඉඩක් සහිත කැලෑ ඉඩමක් ඇලයාපත්තුව හෝ A9 මාර්ගයේ මිහින්තලය හා තිරප්පනේ අතරින් අවශ්‍යයි.

Report this ad

Contact

  • 0711513931
  • 0715374840

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad