අන්නාසි පැල - Pineapple Plants

For sale by Asanka Perera Agro Farm MEMBER 8 Oct 2:22 pmDankotuwa, Puttalam

Rs 20

Negotiable


අන්නාසි පැල - Pineapple Plants

අන්නාසි වගාවක් ආරම්භ කර ඔබත් ඉහල ආදායමක් ලබා ගන්න...

පැලයක් රු.20යි
අක්කරයකට පැල 4000යි

දැනට පවතින පළතුරු වලින් වැඩිම ආදායමක් ලබා ගත හැකි බෝගය වන්නේ අන්නාසි වගාවයි.. අවුරුද්දකින් පසුව අක්කරයකින් ලක්ෂ 9ක ආදායමක් ලබා ගත හැකි වේ...

ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට පැමිණ සිටුවා දෙනු ලැබේ
ඔබේ අස්වැන්න අප විසින් මිල දී ගනු ද ලැබේ.
1KG ක් රු.130 ට මිලදී ගනු ලැබේ..

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න...

නො 351/1
පල්ලිය පටුමග
දන්කොටුව

Report this ad

Contact

  • 0767194244
  • 0766486692

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Asanka Perera Agro Farm

Best Products for You


Share this ad

Promote this ad

More ads from Asanka Perera Agro Farm