අංගසම්පූර්ණ නිවසක් කළුතර නගරයේ විකිණීමට ඇත

Posted on 22 Sep 9:37 am, Kalutara City, Kalutara
Rs 25,000,000
Bedrooms:
3
Bathrooms:
1
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
11.0 perches
Description
සෙන්ට්‍රා හෝම් ලෑන්ඩ්ස්
MEMBER
Member since January 2021
Visit member's shop
Promote this ad
Contact සෙන්ට්‍රා හෝම් ලෑන්ඩ්ස්
0707105000
0719995000