අංග සම්පූර්ණ නව නිවසක් ඇඹිලිපිටියෙන්

Posted on 14 Jan 2:39 pm, Embilipitiya, Ratnapura
Rs 3,800,000
Negotiable
Address:
නො 11/2, බෝසිරිගම පාර,පලවෙනි පටුමග, 100 කණුව, ඇඹිලිපිටිය.
Beds:
2
Baths:
2
House size:
500.0 sqft
Land size:
7.0 perches
Description
Sell Fast Agent | Embilipitiya | Wimansa
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Sell Fast Agent | Embilipitiya | Wimansa
0778089749