අංග සම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට

Posted on 22 Nov 1:23 pm, Kandy, Kandy

Rs 13,000,000
Negotiable
Address:
අලවතුගොඩ
Beds:
5
Baths:
1
House size:
1,400.0 sqft
Land size:
15.0 perches
Description
For sale by
Nadika
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Nadika
0716397406